Üdvözöljük, lépjen be fiókjába vagy regisztráljon.

Adatvédelmi- és adatkezelési nyilatkozat


A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft., mint adatkezelő tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a vásárlók, a regisztrálók és a hírlevélre feliratkozók személyes adatait. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokat csak a saját promóciós kampányainak keretében, hírlevelek kiküldéséhez használja fel. A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. minden tekintetben meg kíván felelni a vonatkozó kötelező jogszabályi előírásoknak, így különösen a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irányelveinek, valamint a vonatkozó etikai normáknak egyaránt.

A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. a vásárlás és a regisztráció, valamint a hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezeli, a vásárlók, a regisztrálók és a hírlevélre feliratkozók előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján, harmadik személynek azokat nem adja át, ide nem értve a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges információ-átadást, különösen a szállítással megbízott GLS Futárszolgálatot és a jogszabályok által kötelezővé tett információ-átadást. 

A vásárló, a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tiltakozhat annak kezelése ellen, valamint a kérhet a kezelt adatokba történő betekintést is. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak panaszaikkal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentések megtételére, a hírlevélről történő leiratkozásra, a regisztráció törlésének kezdeményezésére elektronikus úton a következő e-mail címen van lehetőséginfo@marotikonyvker.hu. A bejelentésnek nincs formai követelménye, de a jogosultságnak és a nyilatkozat tartalmának egyértelműen ki kell derülnie számunkra. 
Tiltakozás, információkérés, valamint egyéb bejelentés, törlési kérelem, illetve adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb kapcsolatfelvétel esetén a Szolgáltató 15 naptári napon belül köteles írásban, közérthető módon megfogalmazott levél formájában válaszolni.

A vásárlóknak a vásárlás folyamán kötelezően meg kell adniuk a szerződés teljesítéséhez szükséges adataikat: név vagy cégnév, cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, illetve vállalkozás esetében adószám. A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. kizárólag olyan adatokat kér a vásárlóktól, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelés célja a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő adatmegőrzés.
A regisztráltaktól a későbbi megrendelések megkönnyítése és gyorsítása érdekében a következő adatokat kéri a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft.: név és e-mail cím. A regisztrálók opcionálisan megadhatják a telefonszámukat, cégnevüket, adószámukat és címüket, azonban ezek megadása a regisztráció elfogadásához nem szükséges. Az adatkezelés célja a megrendelések felvételének megkönnyítése, illetve a regisztráltak beállításainak megőrzése.
A hírlevélre feliratkozóknak a hírlevél kiküldése érdekében, kötelezően meg kell adniuk a következős adatokat: név és e-mail cím. Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozottak értesítése az aktuális kedvezményekről, illetve promócióinkról.
A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. vállalja, hogy kizárólag havi rendszerességgel, vagy ritkábban küld ki hírlevelet a hírlevélre feliratkozottak számára.

Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően minden esetben az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy, ha az korábban bekövetkezik, úgy az érintett kérésére, illetve kezdeményezésére történő törlésig tart, kivéve, ha a Szolgáltatót jogszabály az adatok megőrzésére kötelezi.
A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, telefon, vagy telefax segítségével. Javasoljuk, hogy teljes körű és valós adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban.
A weboldal látogatóiról kizárólag anonim módon készült statisztikai elemzéseket veszünk igénybe a felhasználói élmény fokozása érdekében, mint amilyen például a Google Analytics szolgáltatás. A weboldalra látogatók, mint ráutaló magatartással jelen kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. a számítógépükön, illetve a hozzáférést biztosító bármely egyéb elektronikus eszközükön az egyedi azonosítást lehetővé tevő un.  cookie-t, illetve cookie-kat, azaz egy egyedi kódot tartalmazó, kisméretű, szöveges információcsomagokat helyezzen el az azonosításuk, illetve a beállításaik megőrzése érdekében.
 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 
Az adatkezeléssel és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan az érintettek (látogatók, vásárlók, regisztráltak, hírlevélre feliratkozottak) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.) fordulhatnak panaszaikkal. A Felhasználó és érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen Törvényszékhez fordulhat. A Törvényszék az ügyben soron kívül jár el.